Przejdź do treści
logo logo

Poszukiwany, poszukiwana – konkurs na prowadzenie zajęć i warsztatów w sezonie 2020/2021

 

Zmieniaj świat!

Pracuj z nami!

Dołącz do naszej ekipy!

Zróbmy coś dla innych!

Ogłaszamy konkurs na prowadzenie zajęć, warsztatów, cykli, spotkań sąsiedzkich w Bielański Ośrodek Kultury – Filia Estrady 112 i w Studnia. Szukamy również osób które mają pomysły na działania w sieci!

Dyrektor Bielańskiego Ośrodka Kultury  ogłasza konkurs ofert na prowadzenie zajęć, warsztatów twórczych i kompetencyjnych oraz działań sąsiedzkich w sezonie 2020/2021 w Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury oraz w Miejscu Aktywności Lokalnej Studnia Estrady 112 a w Warszawie.

Regulamin Konkursu

I. CEL KONKURSU:

1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najciekawszych ofert na prowadzenie zajęć oraz warsztatów twórczych i kompetencyjnych oraz działań sąsiedzkich w Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury i w Miejscu Aktywności Lokalnej w sezonie 2020/2021

2. Działania mogą być zarówno jednorazowe, jaki i cykliczne jednak na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy

(wrzesień 2020-czerwiec 2021)

II WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby prawne, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne (w tym prowadzące działalność gospodarczą), mające udokumentowane wykształcenie lub doświadczenie związane z działaniem w zakresie szeroko rozumianej kultury lub wychowania poprzez kulturę

2. Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres: info@bok-filia.eu składającego się z:

  • Wypełnionego formularza oferty stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
  • CV instruktora/-ów
  • Oświadczenie RODO stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkurs

3. Oferty przyjmujemy do dnia 31 maja 2020 roku do godz. 15.00

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania imienia i nazwiska lub nazwy firmy/organizacji pozarządowej oraz informacji o zwycięzcy konkursu oraz umieszczania ich w drukowanych materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz rozpowszechnianych w mediach i Internecie.

III. TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT:

1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić kilka ofert.

2. Każdy uczestnik konkursu powinien przedstawić kompletny plan realizacji zadania, wypełniając wszystkie pola Oferty do Konkursu, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

3. Dokonując wyboru oferty, komisja konkursowa będzie brać pod uwagę w szczególności:

  • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć i kwalifikacje realizatorów,
  • wartość merytoryczną proponowanych zajęć i warsztatów,
  • ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów zajęć,
  • ocenę przewidywanych efektów realizowanego zadania,
  • rekomendacje i listy polecające z innych instytucji lub partnerów

4. Poszukujemy instruktorów do prowadzenia warsztatów i zajęć:

Eko-kulturowych ogrodniczych, świadomego życia: warsztaty pszczelarskie, projektowanie ogrodów, permakultura, zero-waste, mindfulness, muzyka wibracyjna, warsztaty kulinarne oparte na świadomym odżywianiu, botaniczne, zielarskie, kooperatyzm, spółdzielczość, slow life, fairtrade i inne.

Warsztatów sąsiedzkich, cykli, kursów weekendowych: tapicerskich, stolarskich, naprawy rowerów, rzemiosła leśnego i prymitywnego, less waste, off grid, kuchni wegańskiej i wegetariańskiej, recyklingowych, ikonopisania, oddechowych, relaksacyjnych, klub szachowy, warsztaty podnoszące kompetencje uczestników dotyczących ponownego wykorzystywania sprzętów ( naprawcze, remontowe, samochodowe) oszczędzania dóbr materialnych, dbałości o własne ciało i ducha i inne.

Tanecznych i ruchowych: joga, praca z ciałem, zajęcia ruchowe dla seniorów w tym zajęcia wykorzystujące potencjał ogrodu i Kampinoskiego Parku Narodowego, balet, zajęcia ruchowe/rytmiczne dla niemowląt/dzieci/młodzieży/dorosłych, gimnastyka dla mam z dziećmi, techniki pracy z ciałem i inne.

Sztuki wizualne: warsztaty filmowe, warsztaty fotograficzne, zajęcia projektowania gier dla dzieci, mapping, robotyka, filmowe warsztaty scenariuszowe, malarstwo i rysunek, grafika, programowanie artystyczne (np. Arduino, Processing) i inne.

Rękodzielniczych: artystyczne tkactwo ręczne, malowanie na tkaninie, ceramika, sitodruk, wiklina, mikromodelarstwo, nauka kroju i szycia, rzeźba, home design, moda – design dla dzieci i inne.

Muzycznych: warsztaty wokalne, śpiew klasyczny, warsztaty bębniarskie, zajęcia umuzykalniające dla dzieci, praca z głosem, nauka gry na instrumentach i inne.

Teatralnych: teatr dla dzieci/ młodzieży/dorosłych, teatr ciała, teatr tańca, teatr cieni, teatr lalki, teatr improwizacji, warsztaty dramatopisarskie, praca nad głosem i inne.

Język i kultura: warsztaty kulturoznawcze, etnograficzne, zajęcia kulinarne połączone z wiedzą o kulturze innych krajów i inne.

5. Dopuszczamy możliwość prowadzenia zajęć online we współpracy z Filią Bielańskiego Ośrodka Kultury.

6. Pod uwagę przy ocenie ofert brane będą pod uwagę w szczególności:

 • Projekty edukacyjne skoncentrowane na jednej dziedzinie sztuki, zbudowane z różnorodnych działań artystycznych rozwijające kreatywność przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności.
 • Projekty edukacyjno-animacyjne tworzone we współpracy ze społecznościami, odwołujące się do lokalnej symboliki i specyfiki.
 • Edukacyjne projekty międzypokoleniowe oparte na współdziałaniu przedstawicieli różnych grup wiekowych.

IV. UWAGI DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT:

1. Uczestnicy wypełniają formularz ofertowy, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

2. Pracując nad projektem oferty Wnioskodawcy powinni zwracać szczególną uwagę na:

  • rzetelne i realne oszacowanie kosztów brutto,
  • sposób promocji zadania, który umożliwi dotarcie do osób zainteresowanych uczestniczeniem w jego realizacji,
  • elastyczność czasowej i merytorycznej sposobu wykonania projektu, która w przypadku wystąpienia problemów z realizacją pozwoli na jego zmianę (w trakcie trwania) bez uszczerbku dla uczestników,
  • dostosowanie projektu do realnych warunków lokalowo – sprzętowych, Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury uwzględniając posiadany przez nas sprzęt (piec do wypalania ceramiki, projektor i ekran, maty do ćwiczeń, sztalugi, leżaki, system wystawienniczy) oraz dostęp do ogrodu
  • zakończenie projektu efektem finalnym – szczególnie zależy nam na tym w przypadku zajęć teatralnych i tanecznyc

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez komisję powołaną przez Dyrektora Bielańskiego Ośrodka Kultury w składzie trzyosobowym na niejawnym posiedzeniu.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.06.2020

3. Powiadomienie o wynikach postępowania konkursowego następuje poprzez przesłanie pisemnej informacji na wskazany w ofercie adres mailowy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi przez komisję osobami i podmiotami.

Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie konkursem.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków wybranych ofert.

5. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert.

VI. REALIZACJA OFERTY:

1. Po pozytywnej ocenie Komisji i zakwalifikowaniu się ofert przyjętych do realizacji z Kandydatem zostanie podpisana stosowna umowa na podstawie, której Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie.

2. Bielański Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków przeznaczonych na projekt
(w trakcie jego trwania), wstrzymanie lub całkowite zaprzestanie realizacji zadania z przyczyn obiektywnych.

3. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem w dniach i godzinach ustalonych pomiędzy Filią Bielańskiego Ośrodka Kultury a Wnioskodawcami, których oferty zostaną przyjęte do realizacji.

4. Zajęcia odbywać się będą w salach zajęć przydzielonych przez Filię Bielańskiego Ośrodka Kultury.

5. W trakcie realizacji oferty Wnioskodawca zobowiązuje się do działań wspierających działania zespołu Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury w zakresie promocji, informacji i działań profrekwencyjnych.

6. Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury odpowiada za przygotowanie sal do zajęć zgodnie z ich profilem.

7. Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury i Wnioskodawca będą współpracowali ze sobą w kwestii wyposażenia sal i potrzeb materiałowych uczestników i prowadzącego.

VII. INFORMACJE KOŃCOWE:

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

2. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin, ustala Dyrektor Bielańskiego Ośrodka Kultury w Warszawie.

 

Regulamin Poszukiwany Poszukiwana 2020

FORMULARZ OFERTOWY 2020

Formularz Poszukiwany, Poszukiwana 2020

zał. 2 Oświadczenie RODO

Newsletter

Zapisz się, aby być na bieżąco!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia ​​​​​​​18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) od Bielańskiego Ośrodka Kultury w Warszawie. Wyrażenie zgody sprawi, że będziemy mogli przesyłać informacje o działalności i wydarzeniach organizowanych przez Bielański Ośrodka Kultury. Więcej informacji - Polityka Prywatności.